רפ™“•ת ’•‘”  ž™“רס™ם

רפ™“•ת ’•‘”

רפ™“•ת ’•‘” ”™נ• ž•צר —“ש שžאפשר œ’‘ר™ם •œנש™ם œ”•ס™ף ע“ 4.5 ס"ž œ’•‘”ם
א™נš —™™‘ œ”™•ת נž•š ‘ž™•—“ ›“™ œ”שתžש , ›œ ž™ ש—œם œ”™•ת קצת ™•תר ’‘•” ™•›œ עת” œ™”נ•ת •œ”’ש™ם את ”—œ•ם
‘עקר•Ÿ, ”œ™›” עœ עק‘™ם ”™א œא נ•—” •œא ‘ר™א”. •œ›Ÿ ”רפ™“•ת ”Ÿ פתר•Ÿ פש•˜ •ž•צœ—רפ™“•ת ’•‘”
žסת‘ר ש”’•‘” žשפ™ע עœ ”‘™˜—•Ÿ ”עצž™ שœ ”‘Ÿ א“ם •žקנ” œ• אפשר•ת œ”ש™’ את ž˜ר•ת™• ‘™תר קœ•ת.
”פתר•Ÿ ”•א פש•˜ •–•œ ™—ס™ת
‘”œ™›” עœ עק‘™ם ™שנ” א™ נ•—•ת, —•סר ™צ™‘•ת •›א‘™ם ‘ר’œ™ם •‘’‘. •ž”™•ם œא נ”™” —™™‘™ם œס‘•œ ›“™ œ”™•ת ™•תר ’‘•”™ם
סקר™ם שנעש• ‘ע•œם ק•‘ע™ם שר•‘ ”נש™ם žע“™פ•ת ’‘ר™ם ’‘•”™ם.
 

ר•‘ אœ” שר›ש• את ”רפ™“•ת ˜•ענ™ם ש”ם נ•—•ת žא•“ ,™שנם אנש™ם ש”™• žת•ס›œ™ם •ס‘œ• žתס‘™›™ם –žŸ ר‘ •אף ”™• ‘˜™פ•œ פס™›•œ•’™ •”רפ™“•ת נתנ• œ”ם פ™תר•Ÿ ž•שœם •‘žק•ם œשœם žא•ת •אœפ™ שקœ™ם œפס™›•œ•’ פש•˜ ק•נ™ם את ”רפ™“” .

”ž™“רס™ם œע•žת –את, žתנ”’™ם ›‘•œž™ –ע–•ע™ם, ”ע•žס שœ ”ר’œ žת—œק נ›•Ÿ עœ ›ף ”ר’œ •אנ• žר’™ש™ם ש”“ר™›” נ•—” ™•תר.

”–žŸ ע›ש™• את ”ž“רס™ם •רפ™“•ת ”’•‘” שœš ‘רשת •תת—™œ œ“‘ר ‘’•‘” ”ע™נ™™ם .

”–žנת רפ™“•ת ’•‘” ž“רס™ם ‘א™נ˜רנ˜ קœ” •נ•—” , ”ž™“רס™ם נשœ—™ם אœ™š ‘אžצע•ת ”“•אר •ת•›œ• œ”ת—™œ œ”נ•ת ž”ם ž™™“.

ž•צר™ם œת™נ•ק צ™•“ œ™“”   שžœ•ת œ›œ” סœ•Ÿ ›œ•ת  א•רת•פ“™” ž›ש™ר™ם ע–ר™ם א•ר˜•פ“™ם  ע–ר™ם œנ›™ם צ™•“ ע–ר ש™ק•ž™ œנ›” ס™•ע œž•’‘œ™ם œקש™ש™ם  žנ™עת פצע™ œ—ץ

רפ™“•ת ’•‘” ž™“רס™ם

BlaBla 4U Counter